Euractiv Ulusal Ölçekli Avrupa

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin geliştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla 1987 yılında kurulan Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), alanında Türkiye’de kurulan ilk araştırma ve uygulama merkezidir. 1987-1993 döneminde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi içinde faaliyetlerini sürdüren Merkezimiz, 1993’ün ilk yarısında kendi binasına taşınmıştır. Ankara Üniversite Cebesi Kampusu içinde yer alan ATAUM binası 3500 metrekarelik kullanım alanına sahiptir. Binada 200 öğrenci kapasiteli beş derslik bulunmaktadır. ATAUM konferans salonu 275 kişilik kapasiteye ve aynı anda 5 dilde simültane çeviri imkanına sahiptir. Konferans salonunda ve sınıflarda kapalı devre televizyon sistemi de bulunmaktadır.

Kurulduğu günden başlayarak Avrupa Birliği hakkında temel ve uzmanlık eğitim programları sunan Kurumumuzdan, 2009 yılı itibarıyla, büyük çoğunluğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 13 bini aşkın kişi sertifika almıştır.

ATAUM’un öncelikli kuruluş amacı, kamu ve özel sektör çalışanlarına Avrupa bütünleşmesinin çeşitli yönleri hakkında eğitim vermektir. Bunun yanı sıra, faaliyet alanıyla ilgili konularda kendi başına ya da diğer yerli ve yabancı üniversite ve kuruluşlarla işbirliği halinde araştırmalar yapmak, bu etkinliklerin sonuçlarını Türkçe ve diğer dillerde yayınlamak ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda kamuoyu oluşturmak da ATAUM’un öncelikli hedefleri arasındadır.

Çalışma alanları
-Avrupa ve Avrupa Birliği konusunda araştırma, inceleme ve uygulama yapma ve yaptırma; ilgili çalışmaları destekleme;
-Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, özel uzmanlık kazandırmaya yönelik alanlarda eğitim ve öğretim programları düzenleme;
-Alanındaki konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapma;
-Kamu ve özel teşebbüs kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda ve karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik araştırma, inceleme ve benzer çalışmalar yapma; bilimsel görüş veya rapor verme; proje ve benzeri teknik yayınlarda bulunma;
-Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapma; rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunma;
-Yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapma.

Eğitim Programları
ATAUM, Avrupa Birliği konularına yönelik olarak ilgili resmi kurumun (2009 itibariyle Avrupa Birliği Genel Sekreterliği) koordinasyonu altında sertifika programları düzenlemektedir. Bu programlar, zorunlu olarak açılan AB Temel Eğitim Programı ve AB Sosyal Politikaları ile AB Hukuku, Ortak Tarım Politikası, Müzakere Teknikleri (British Council işbirliği ile) gibi talebe bağlı olarak AB’nin çeşitli uzmanlık alanlarında açılan özel kurslardır. ATAUM kurslarına katılım için üniversite mezunu olmak ve yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Sertifika programları, bir akademik yıl içerisinde iki ayrı dönemde gerçekleşmekte, her bir dönem ise yaklaşık 3 aylık (100-120 saat) bir zaman dilimini kapsamaktadır.

Sertifika programlarına kurumsal başvuruların yanı sıra bireysel başvurular da yapılabilmektedir. Sertifika programlarımız her öğretim dönemi başında kamu sektöründe çalışanların bağlı bulundukları birim ve kuruluşlara resmen duyurulur ve ilgili kurumlar önerdikleri çalışanlarının isimlerini ATAUM’a bildirir.

Araştırma & Eğitim Projeleri
ATAUM, AB konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı kurumlarca (TUBİTAK, ABGS, Bakanlıklar ve AB Komisyonu gibi) sağlanan bilimsel araştırma projelerinde de aktif olarak yer almaktadır. Bu projeler arasında
-ATAUM tarafından yürütülen Jean Monnet Sosyal Politika Modulü (ref:C02/0203) (2003- )
– EUROCHAMBERS (2009) ile işbirliği içinde TOBB çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen “AB Eğitim Modülü” projeleri yer almaktadır.

Ayrıca ATAUM’un ortak olarak yer aldığı projeler de bulunmaktadır. Bunlar da şöyle sıralanabilir:
-“Seminars In New, Global And Old approaches” (REF:Europeaid/117470/C/SV/TR)
– “Tempus Joint European Project (2006)”
– Sivil Toplum Diyaloğunu’nun Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında“ STEP Projesi.

Kamuoyuna yönelik faaliyetler
Akademik ve bilimsel çalışmalar dışında, Türkiye kamuoyunun Avrupa’yı daha yakından ve farklı boyutlarla tanımasını sağlamaya yönelik kimi faaliyetler de yürütülmektedir.

-Farklı Gözlerle Avrupa Söyleşileri:
Ekim 2008’den bu yana düzenlenmekte olan ve Avrupa, Avrupalılık, Batı, Batılılık, AB ve Türkiye’nin üyelik macerası gibi konuların doğrudan Avrupa ve AB ile ilgilenmemiş edebiyat, sanat, sinema ve kültür insanları tarafından tartışılmasını amaçlayan söyleşi dizisidir. Belli bir farkındalık yaratma amacıyla yola çıkan söyleşilerde farklı yaklaşımların paylaşılması ve söyleşiler boyunca tanık olacaklarımız dahil tüm yaklaşımların hep birlikte gözden geçirilip sorgulanması amaçlanmıştır. Yöntemi ve içeriğiyle rutin tartışma ve bakış açılarının dışına çıkmayı hedefleyen dizi 2009-2010 döneminde de devam edecektir.

-Basına Türkiye-AB İlişkilerinin 50 Yılı Sergisi:
Herhangi bir toplumun özellikle de bu kadar uzun bir süre boyunca doğrudan ilgilendiği ya da ilgilenmeden edemediği bir süreci anlamak için başvurulması gereken kaynaklar arasında yazılı basının ön sıralarda geldiği anlayışından yola çıkan sergide, kimisi unutulan kimisi de belleklerde yer eden çeşitli gelişmelerin basının farklı kanatları tarafından nasıl haberleştirildiği sorusunun yanıtı aranmıştır. 12 gazetenin 1959-2009 döneminde Türkiye’nin üyelik macerasının çeşitli aşamaları konusunda yaptığı haberleri derleyen sergi, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Freidrich Naumann Vakfı’nın da desteğiyle yapılmıştır. Yakına zamanda bir albüm kitaba da dönüştürülecek olan sergi, Eylül 2009’dan itibaren Türkiye’nin farklı illerinde de sergilenecektir.

Danışmanlık
ATAUM, akademik birimler, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektör firmalarının AB projelerinden yararlanmaları için gerekli teknik destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Yayınlar
ATAUM, 1989 yılından beri yayınlamakta olduğu “Araştırma Dizisi” kitaplarının ve konferans-panel kitaplarının yanı sıra, hakemli bilimsel bir dergi olan “Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi”ni de 2001 yılından bu yana senede iki kere düzenli olarak çıkarmaktadır. 2009’de basılan son sayısı ile Dergi 16. sayısına ulaşmıştır. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi’nin yanı sıra her ay elektronik ortamda yayın yapan ATAUM E-Bülten de yayınlanmakta ve hem AB’nin hem de Avrupa ülkelerinin gündemleri geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, düzenli yayınlarıdır.

Organizasyonlar
-Konferanslar:
1989’dan bu yana, eğitim programlarına katkıda bulunmak ve AB konularıyla ilgilenen dinleyicilerin beklentilerine cevap vermek üzere her eğitim döneminde paneller ve konferanslar düzenlenmektedir. Bu paneller ve konferanslarda, çoğunlukla AB Müzakere sürecinin uygulanmasına yönelik olarak çeşitli kuruluşların faaliyetlerini ve güncel gelişmeler ele alınmaktadır.

-Beyin Fırtınası Toplantıları:
15 Mayıs 2006’dan bu yana, akademisyenler, milletvekilleri, bürokratlar ve büyükelçilerin katıldığı, Türkiye-AB İlişkileri kapsamında “chatham house” kurallarına uygun şekilde güncel konulara tartışma platformu yaratan toplantılar düzenlenmektedir. Bu güne kadar, AB ile Müzakerelere Başlarken Fırsatlar ve Tehditler, Ankara Antlaşmasının AB ‘ye Yeni Katılan 10 Üyeye Genişletilmesi, Türkiye-Avrupa Birliği Müzakere Sürecinin Değerlendirilmesi, AB Komisyonu İlerleme Raporu Işığında Türkiye’de Siyasal Reformlar, Avrupa Birliği Zirvesinde Alınan Kararlar, KKTC ve İzolasyonlar, AB Sürecinde Demokratikleşme Konuları, AB’nin Son Strateji Belgesi ve Türkiye’nin Üyeliğine Muhtemel Etkileri, Türkiye-AB İlişkilerinde Ermeni Meselesi, 2007 İlerleme Raporu, Türkiye-AB İlişkilerinde Fransa’nın Etkisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimindeki Seçimlerden sonra Kıbrıs Sorununun Çözümü İçin Yeni Arayışlar, Türkiye-AB İlişkilerinin değerlendirilmesi başlıklı 13 toplantı düzenlenmiştir.

Hizmet ve Olanaklar
-ATAUM Kütüphanesi:
“AB Dokümantasyon Merkezi” statüsünde olan ATAUM Kütüphanesi, AB konusunda bir uzmanlık kütüphanesi olma yolunda da hızla ilerlemektedir. Başta AB Resmi Gazetesi olmak üzere her türlü AB yayını Kütüphanemize düzenli olarak gelmektedir. Elli kişilik bir okuyucu salonu bulunan Kütüphanede, basılı materyalin yanı sıra A-4 kağıda çıkış alma imkanına sahip bir mikrofiş okuma makinesiyle AB müktesebatına ilişkin mikrofişler de mevcuttur. Ayrıca, Kütüphanede kurulu bilgisayarlar yardımıyla okuyucuların web üzerinde tarama yapması ve CD taramaları mümkün olmaktadır.

-Konferans Salonu ve Derslikler:
ATAUM’un ulusal ve uluslararası konferans, panel ve akademik toplantıların yapılabileceği 275 kişilik ve 5 dilde eş zamanlı çeviri yapma olanağına sahip bir konferans salonu, toplantı odası ve 4 derslik ve bir dil laboratuarı bulunmaktadır.

Author :
Print

Comments

Comments are closed.