Euractiv Ulusal Ölçekli Avrupa

Şişli Belediyesi, yerel ölçekte başarılı olmuş, ulusal ve Avrupa çapında da uygulanabilecek yöntemler öneren projesi “Entegre Atık Yönetimine Avrupa Yaklaşımı Projesi” ile aday gösterilmektedir. Şişli belediyesi AB Merkezi ve Almanya’dan Hannover Belediyesi Yerel Gündem 21 ofisi ortaklığında geliştirilen proje ABGS tarafından “AB ile Türkiye arasında sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi” programı kapsamında desteklenmektedir. Proje ile Şişli İlçesi’nin atık yönetim süreci ve alt yapısını Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu hale getirecek sistemlerin geliştirilmesi ve Hannover Belediyesi ortaklığında iyi uygulamaların Şişli’ye transferi gerçekleştirilmektedir. Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların özellikle çevre ve atık yönetimi konusunda iş birliği imkanlarının geliştirilmesi ve deneyim paylaşımı da hedeflemektedir.

Bu amaçlarla yola çıkan proje, ilk yılının sonunda gözle görülür bir değişim yaratmayı başararak Avrupalı iki kent arasında ortak sürdürülebilir çevre girişimleri başlatmıştır. Proje kapsamında kurum içi kapasite geliştirme, kamuoyunda farkındalık yaratılması ve Türkiye’de ilk kez uygulanan atık yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS / GIS) dayalı karar verme aracı geliştirilmesi projenin yarattığı önemli farklardandır.

Atık karakterizasyonu ve mekansal atık oluşum verilerine dayanarak Şişli İlçesinde mevcut atık oluşum veri tabanı oluşturulmuş ve bu veri tabanı CBS yardımı ile haritalar üzerinde görselleştirilmiştir. Böylece Şişli İlçesinde oluşan atık miktarı mekansal olarak analiz edilmiştir. Ayrıca gelecek 5 yıllık süreçte, Şişli İlçesindeki mahallelerin atık oluşumu ile ilgili projeksiyon çalışması yapılmış ve maliyet etkin karar alma süreci için alt yapı oluşturulmuştur.

Kurum içi kapasite geliştirme faaliyetleri ile belediye karar alıcıları ve personelin atık yönetim sürecine aktif katılımının sağlanması amacıyla atık yönetimi konusunda AB Müktesebatı, Türkiye ve Almanya uygulamalarının ortaya konduğu eğitimler ile uygulama sürecinde olumlu değişimler gözlenmiştir. Ayrıca Şişli Belediye’nin farklı birimlerinde konuyla ilişkili 409 personele yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunda farkındalık çalışmaları çerçevesinde başta ilköğretim öğrencileri olmak üzere, Şişli’de atık oluşumunun azaltılması ve kaynağında ambalaj atıklarının ayrıştırılması için eğitimler düzenlenmiş, destekleyici eğitim materyalleri kullanılmıştır. Ayrıca, gençler ve çocuklar ile ailelerinde yeniden kullanım, atık oluşumunun azaltılması ve geri kazanım fikrinin benimsenmesi için “Çöpe Gitmeyen Fikirler” adında ödüllü bir fikir-konsept yarışması düzenlenmiştir. 100 proje fikrinin yarıştığı yarışmanın sonuçları 5 Haziran 2009 Dünya Çevre Günü’nde özel bir organizasyon çerçevesinde kamuoyuna açıklanmıştır.

Öte yandan, Şişli’deki özel sektörde büyük atık üretici olan kurumlara yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Ücretsiz olarak yapılan bu çalışmalar başta alışveriş merkezleri olmak üzere kurumların sisteme etkin katılımını arttırmak için önemli bir adım olmuştur. Bunlara ek olarak proje görünürlüğü ve yaygınlaştırılması için proje kapsamında 6.500’ün üzerinde katılımcı faaliyetlerden direkt olarak faydalanmış, yaklaşık 10000 adet el ilanı, 1500 adet poster, 4000 adet kitapçık dağıtılmış ve 1500 adet konferans kitabı da konferans sonunda ilgili kurum ve kişilere gönderilecektir. Ayrıca Türk ve Alman basınında yer alan haberler ile Şişli dışında toplamda 75.000 kişiye ulaşıldığı tahmin edilmektedir.

Kasım ayında tamamlanacak olan projenin bundan sonraki ayağında STK-Yerel Yönetim-Özel Sektörün işbirliği imkânlarının araştırılması, başarılı örneklerin paylaşılması ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 23–24 Ekim 2009 günü uluslararası katılımlı “AB-Türkiye İlişkilerinde Yerel Yönetimler ve Atık Yönetimi Konferansı” düzenlenecektir.

Proje ile yaratılan fark açısından değerlendirildiğinde, Türkiye’de proje konusu ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmakla birlikte, uygulama yöntemi, hedef kitlesi, stratejisi (atık oluşumunu azaltma ve yeniden kullanımın özendirilmesi) ve CBS ve atık karakterizasyonu ile atık projeksiyonu çalışması diğer belediyelerin gelecekteki çalışmaları için yeni yöntemler önermektedir. Bu nedenle, proje ile, yalnızca Şişli Belediyesi sınırlarında değil, Türkiye ve AB arasında entegre atık yönetiminin diğer yerel yönetimler tarafından da benimsenmesi ve uygulanması amacıyla etkin bir yapı ve strateji ortaya konmuş oluyor.

Sayılan faaliyetler ile bireylerin ve toplulukların çevreye bilinç dışı verdikleri zararın en aza indirilmesi ve söz konusu süreçte kalıcı çözümler geliştirilmesine fırsat tanıyan katılımcı uygulamaların hayata geçirilmesini amaçlamış olan proje yerelde başarılı olmuş ve hem ulusal hem de uluslararası ölçekte yerel yönetimlere örnek olacak bir ortaklık projesidir.
Projeye ilişkin detaylı bilgi www.sislicevreplatformu.com adresinden edinilebilir.

Author :
Print

Comments

  1. Pingback: LONNIE

Comments are closed.